Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mohou na školních chodbách viset nástěnky? Rádoby bombastická reportáž TV Prima zmátla veřejnost.

27. 5. 2009

Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb školy nepoškozuje, naopak chrání žáky i učitele.

 

V neděli 8. března 2009 byla ve zpravodajské relaci televize PRIMA odvysílaná reportáž, která se věnovala problematice vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a jejím údajným negativním dopadům na vybavení školních chodeb. Vzhledem k tomu, že v uvedené reportáži zazněly některé zjevné nepravdy které svědčí o nepochopení celé problematiky, je Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR nuceno reagovat a vše uvést na pravou míru.

 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. nabyla účinnosti dne 1. července 2008. Tento předpis stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání jednotlivých druhů staveb.Vyhláška zlepšuje úroveň ochrany občanů ČR před požáry. Měla by přispět ke snížení vysokého počtu usmrcených a zraněných při požárech.Žádná novelizace vyhlášky, jak mylně tvrdila reportáž, se v současnosti nechystá.

 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. v § 30 stanoví podmínky bezpečného užívání stavby z hlediska požární ochrany, které musí na rozdíl od ostatních ustanovení tohoto předpisu splňovat nejen nové stavby schválené po nabytí účinnosti vyhlášky, ale všechny stavby.Podle tohoto ustanovení vyhlášky v prostoru jednoho z typů únikových cest - tzv. chráněné únikové cesty - nesmí množství hořlavých látek (hořlavých předmětů) překročit přesně stanovený rozsah.

 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v této souvislosti upozorňuje, že vyhláška nepřikazuje odstranění nástěnek nebo jiných materiálů ze všech chodeb. Naopak, vyhláška č. 23/2008 vlastně vychází školám do určité míry vstříc. Dosavadní předpisy totiž zcela zakazovaly umísťovat na chráněné únikové cesty jakékoliv hořlavé látky. V praxi však tato ustanovení byla obtížně realizovatelná, proto se v této vyhlášce vůbec poprvé dovoluje umístění ojedinělých hořlavých předmětů na chráněných únikových cestách, aniž by byla ohrožena bezpečná evakuace lidí při případném požáru a byla zachována ještě přijatelná míra požární bezpečnosti. Vyhláška přesně specifikuje množství a umístění hořlavých předmětů na chráněných únikových cestách.

 

Pojem chráněné únikové cesty nelze paušálně vztahovat na veškeré únikové cesty - to, zda konkrétní úniková cesta je nebo není chráněná a zda se tedy na ní vztahují či nevztahují tyto požadavky, je stanoveno v projektové dokumentaci každé stavby, tedy i školy.Kategorie únikové cesty pak odpovídá velikosti školy, počtu poschodí, množství osob ve škole, kapacitě a souvisí také s rokem výstavby.

 

Každý, kdo provozuje školu, by měl vědět, jaké únikové cesty ve škole jsou. Na chráněných únikových cestách je možné se bezpečně zdržovat po určitou dobu, neboť jsou chráněny od ostatních prostor požárně dělícími konstrukcemi. Nechráněné únikové cesty tuto ochranu neposkytují.

 

Pokud navíc byla škola (či jiná budova) postavena před rokem 1975 a neprošla poté výraznější stavební úpravou, pak s největší pravděpodobností chráněnou únikovou cestu nemá a tedy opatření stanovená vyhláškou se na ni v tomto nevztahují. Pojem „chráněná úniková cesta" se totiž navíc užívá až od onoho roku 1975.

 

Z předpisů o požární ochraně lze rovněž odvodit další pravidlo: pokud má stavba postavená po roce 1975 více než 4 nadzemní podlaží, pak musí mít chráněnou únikovou cestu.

 

Navíc na trhu je v současnosti možné pořídit i předměty (např. nástěnky) nehořlavé, kterých lze na chráněnou únikovou cestu umístit neomezené množství - pokud neporušují ustanovení vyhlášky týkající se volné průchodnosti únikové cesty.

 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR proto představitelům škol doporučuje následující postup:

 

Domluvit se s osobou s odbornou způsobilostí v oblastí požární ochrany a podívat se do projektové dokumentace školy. V ní musí být popsáno, která chodba je chráněnou únikovou cestou, která je částečně chráněná, která je nechráněná apod. Od toho se pak odvíjejí opatření, která by měl ředitel, resp. statutární zástupce školy učinit.

 

Pokud projektovou dokumentaci ředitelé nebo majitelé škol nemají k dispozici, pak se mohou obrátit na místně příslušný stavební úřad, který je povinen dokumentaci archivovat.

 

Jestliže mají představitelé škol i potom nejasnosti, pak se samozřejmě mohou obrátit na odbor prevence hasičského záchranného sboru místně příslušného kraje nebo jeho územní odbor-kontakty jsou k dispozici na http://www.hzscr.cz

Hasičský záchranný sbor ČR je připraven se školami spolupracovat při aplikaci jednotlivých ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., a to i např. ve spolupráci s Českou školní inspekcí.

 

Upozorňujeme, že příslušníci HZS ČR školy průběžně kontrolují v rámci výkonu státního požárního dozoru a pokud zjistí porušení předpisů o požární ochraně, musí uložit opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

 

„Jakékoliv podcenění a zanedbání problematiky požární bezpečnosti ve školách a zvláště na jejich únikových cestách by mohlo mít tragické následky. Čím více hořlavého materiálu na únikových cestách, tím větší riziko. V prvé řadě jde o bezpečnost samotných dětí a učitelů ve školách, zejména když si uvědomíme, kolik dětí se v nich v jeden okamžik vyskytuje a kolik osob by při požáru hromadně prchalo ven. Proto je důležité, aby nic nebránilo bezpečnému opuštění ohroženého místa a únikové cesty nebyly zužované umístěnými předměty. Je určitě lepší být preventivně připraven, než jen čekat a doufat, že k požáru nedojde," říká plk. Ing. Rudolf Kaiser, ředitel odboru prevence Generálního ředitelství HZS ČR.

 

Jen v loňském roce došlo ve školství k 50 požárům, při kterých bylo zraněno 17 lidí a škody přesáhly 4,2 mil. Kč.

 

Chráněnou únikovou cestu definuje norma ČSN 73 0802

 

  • je jedním z několika typů únikových cest. Je stavebně oddělena od ostatních částí objektu a při požáru lidem poskytuje po určitou dobu (4-30 minut, podle druhu chráněné únikové cesty) bezpečný prostor pro evakuaci z místa ohroženého požárem.
  • je trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství, tvořící samostatný požární úsek. Jeho konstrukční řešení a technické vybavení a zařízení jsou dány normovými hodnotami (například z hlediska použitých stavebních hmot, požární odolnosti stavebních konstrukcí, způsobu větrání těchto prostorů). Kromě chráněných únikových cest jsou v budovách projektovány také částečně chráněné únikové cesty a nechráněné únikové cesty.Únikové cesty včetně chráněné únikové cesty definuje norma ČSN 73 0802.

 

Co mj. stanoví příloha č. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

 

  • Na chráněných únikových cestách nelze umístit např. hořlavé předměty z plastu, množství hořlavého materiálu nesmí překročit stanovenou mez.
  • V prostoru chráněné únikové cesty lze např. umístit jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu, květinou výzdobu omezené velikosti nebo sedací nábytek se stanoveným stupněm hořlavosti.
  • V prostoru chráněné únikové cesty lze na stěnu o ploše 60 m2 umístit pouze jeden hořlavý předmět. Na podlaží chráněné únikové cesty nesmí být umístěny více než tři hořlavé předměty. Hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky" musí zabírat maximálně 1,3 m2 a nesmí překročit tloušťku 4 mm.
  • Hořlavý předmět nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do prostoru pod stropem nebo podhledem v části chráněné únikové cesty určené pro pohyb osob nebo činnost jednotek požární ochrany.
  • Hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany.
  • Předměty umístěné v chráněné únikové cestě nesmí svým umístěním ovlivňovat pohyb osob v únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení, nesmí ani zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty, stanovené v projektové nebo obdobné dokumentaci nebo výpočtem podle českých technických norem , nesmí ani bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo výstupu z ní.

Podrobné informace k vyhlášce č.23/2008 Sb. včetně znění zmíněného § 30 a související přílohy č. 6 a odpovědí na dotazy lze nalézt na ww.hzscr.cz/vyhlaska

 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. nenahrazuje stávající právní předpisy týkající se požární ochrany. I nadále zůstává v platnosti zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, stejně jako další předpisy upravující tuto problematiku.