Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhláška o tech. podm. požární ochrany staveb

30. 6. 2008

Přenosný hasicí přístroj je vhodný do každé domácnosti

 

 

K 1. červenci 2008 nabude účinnosti nová vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Obdobně jako by měly být vybaveny hlásiči požáru nově postavené rodinné domy, byty a další vymezené typy staveb, zavádí vyhláška povinnost vybavit vybrané druhy staveb přenosnými hasicími přístroji. Mimo jiné budou muset být vybaveny přenosným hasicím přístrojem bytové domy, ubytovací zařízení, stavby garáží a rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci, které byly zahájeny po 1. červenci 2008.

Přenosné hasicí přístroje do domácnosti patří - pořídit si je se vyplatí. Tyto prostředky již mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránit tak větším škodám. Pokud vám totiž například začne hořet sedací souprava nebo záclony, kyblík s vodou již na uhašení nemusí stačit. Pak je výhodné použít přenosný hasicí přístroj, který má  mnohem větší hasební účinek. Použitím hasícího přístroje v prvotní fázi rozvoje požáru je totiž možné nejen zabránit mnohatisícovým škodám na vlastním majetku, ale i ušetřit sebe a své blízké starostí spojených s likvidací následků požáru. Například rodina z Plzně, jež pomocí hasícího přístroje zvládla počínající požár vánočního stromku, jistě nelituje finančních prostředků, které do koupi a zajištění provozuschopnosti hasícího přístroje vložila. I díky použití hasícího přístroje mohla prožít vánoční svátky v roce 2007 v teple svého domova a nikoliv u známých či na ubytovně.

Výstavba či rekonstrukce rodinného domu je častokrát finančním závazkem na dlouhá léta a takovouto investici bychom měli být připraveni ochránit. Jistě, jedním druhem ochrany jsou pojistné smlouvy, jež mají pomoci překonat následky mimořádných událostí ( požár, povodeň, úder blesku, atd. ). Není však lepší těmto mimořádným událostem předcházet, či minimalizovat jejich dopad? Zejména k minimalizaci škod slouží požárně bezpečnostní zařízení a prostředky ( hlásiče požáru, hasící přístroje ), jež nově vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb předepisuje do rodinných domů, popřípadě bytů.

I když ani po nabytí účinnosti vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb, nebude vybavení hasicími přístroji povinné pro všechny domácnosti (nově jen pro nové rodinné domy), hasiči na základě svých zkušeností a údajů ze statistiky požárů jejich pořízení velmi doporučují. Záleží ale na každém, jak vysokou míru bezpečnosti si chce zajistit pro sebe a své rodiny. Stejně jako u "autonomních hlásičů požáru," také u hasicích přístrojů platí, že jejich umístění, druhy a počet je stanoven ve schválené projektové dokumentaci příslušné stavby.

Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, pak v příloze číslo čtyři přináší zpřesnění a konkrétně stanoví umístění, množství a druhy hasicích přístrojů, které je nutné mít v nově postavených rodinných domech, bytových domech, ubytovacích zařízeních, garážích a v prodejních stáncích. Podle této vyhlášky musejí být všechny rodinné domy schválené po 1. červenci 2008 povinně vybaveny alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností nejméně 34 A (údaj o hasicí schopnosti musí být uveden na štítku každého prodávaného přenosného hasicího přístroje). Přenosný hasicí přístroj s hasicí schopnosti 34 A je předurčen na požáry pevných hořlavých látek (dřevo, papír, ale i textilie apod.). Provozuschopnost hasicího přístroje musí být nejméně l x za rok prověřena oprávněnou osobou a prokázána ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (hasicí přístroj musí být předepsaným způsobem vyzkoušen, případně doplněno hasivo, doplněno výtlačné médium hasiva, prohlédnut vnitřek nádoby, prověřeny armatury).

         Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb sice pro rodinné domy stanoví přenosný hasicí přístroj na požáry typu A (požáry pevných látek), ale na trhu existují také přenosné hasicí přístroje splňující povinné minimum, které mají universální hasicí náplň určenou nejen pro požáry pevných látek, ale i požáry kapalin (typ B) a plynů (typ C). Navíc je třeba si uvědomit, že občané si nemusí pořizovat přenosný hasicí přístroj přesně s označením 34 A. Namísto jednoho se mohou vybavit dvěma nebo více přenosnými hasicími přístroji s menší hasicí schopností, ovšem součet jejich hasicích schopností pro požáry typu A musí dosáhnout alespoň stanovené minimum, tj. hodnotu 34. Menší hasící přístroje umožní lehčí a snadnější manipulaci a rovněž je možno je rozmístit na různá místa v domě či bytě a zlepšit tak dosažitelnost těchto prostředků v případě vzniku požáru.

Hasicí přístroj má být umístěn na takovém místě, aby byl viditelný, snadno dostupný a rychle použitelný. Logicky nejlepší je umístit ho na místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru, nebo v jejich dosahu (například v kuchyni, dílně, garáži). Jestliže ponecháte přístroj zapadlý někde v komoře, nemuseli jste si ho vůbec kupovat.

Přenosné hasicí přístroje se umísťují zpravidla na svislé stavební konstrukci ( v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny i na vodorovné stavební konstrukci ). Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci má být nejvýše 1,5 metru nad podlahou. Hasicí přístroje můžete postavit i na podlahu nebo jinou vodorovnou stavební konstrukci, ale zároveň je musíte vhodným způsobem zajistit proti pádu (například řetízkem nebo podstavcem).